OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Do pobrania: OWS-RIELA-POLSKA.pdf

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. W rozumieniu niniejszych warunków umów, „sprzedający” oznacza spółkę Riela Polska sp. z o.o z siedzibą w Kartoszynie, ul. Przemysłowa 3, 84-110 Krokowa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, z kapitałem zakładowym w wysokości 338.000,00 PLN, KRS: 0000116408, REGON: 191939980, NIP: 958-13-29-633.
 3. W rozumieniu niniejszych warunków umów, „kupujący” oznacza kontrahenta spółki Riela Polska sp. z o.o.
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów, w których Riela Polska sp. z o.o jest stroną dokonującą sprzedaży, świadczącą usługi lub spełniającą inne świadczenie, nie będące świadczeniem pieniężnym.
 5. W przypadku różnicy między treścią postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, a treścią postanowień konkretnej umowy, postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązują w zakresie, w którym nie są sprzeczne z postanowieniami konkretnej umowy.
 6. Zawierając umowę, kupujący przyjmuje na siebie całość praw i obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Sprzedaży. Kupujący zrzeka się stosowania własnego wzorca umownego.
 7. Strony zgodnie oznajmiają, iż są przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a umowa nie ma charakteru konsumenckiego.
 8. Ogólne Warunki Sprzedaży są opublikowane na stronie internetowej sprzedającego (www.riela.pl) w formie umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie.

§ 2 Procedura zawarcia umowy

 1. Sprzedający zastrzega, że wszelkie dokumenty, które sprzedający przedstawia kupującemu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, o ile wyraźnie nie zostało zastrzeżone, że jest przeciwnie.
 2. W przypadku, gdy strony doszły do porozumienia co do istotnych z gospodarczego punktu widzenia postanowień umowy (np.: ceny, wielkości zamówienia, terminów wykonania itp.), a kupujący wyraża wolę zawarcia umowy zgodnie z tym porozumieniem, uznaje się to za złożenie oferty (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) przez kupującego na warunkach uzgodnionych przez strony.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez kupującego możliwości otrzymania informacji o przyjęciu oferty przez sprzedającego (np. poprzez przekazanie kupującemu potwierdzenia zamówienia). Przez możliwość otrzymania informacji rozumie się w szczególności wpłynięcie na skrzynkę e-mail należącą do kupującego oświadczenia sprzedającego o przyjęciu oferty.
 4. Ceny zawarte w katalogach oraz innych podobnych dokumentach opublikowanych lub rozpowszechnianych przez sprzedającego nie mają charakteru wiążącego.

§ 3 Zobowiązania sprzedającego

 1. Świadczenie sprzedającego polega na dokonaniu dostawy towarów lub świadczenia usług lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiot świadczenia określa porozumienie stron osiągnięte zgodnie z § 2.
 2. W przypadku, gdy świadczenie sprzedającego obejmuje przeniesienie własności rzeczy na kupującego, sprzedający zastrzega, iż zachowuje własność przedmiotu umowy do momentu zapłaty pełnej ceny przez kupującego.
 3. W cenę wlicza się wszelkie wymagane przez prawo należności publiczno-prawne (w szczególności wartość podatku od towarów i usług).
 4. Sprzedający wystawia fakturę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. O ile strony nie postanowiły inaczej, miejscem spełnienia świadczenia jest nieruchomość sprzedającego znajdująca się w miejscowości Czymanowo, ul. Energetyków 36, 84-250.
 6. W przypadku, gdy strony ustaliły inne miejsce wykonania świadczenia niż określone w ustępie 5, sprzedający zobowiązany jest do ponoszenia kosztów transportu przedmiotu umowy, jedynie jeżeli zostało to wyraźnie ustalone podczas procedury zawierania umowy.

§ 4 Zobowiązania kupującego

 1. Świadczenie kupującego polega na zapłacie ceny ustalonej przez strony w ustalonym terminie. Termin zapłaty zastrzeżony jest na korzyść kupującego (kupujący ma możliwość zapłaty przed uzgodnionym terminem).
 2. O ile nie zastrzeżono inaczej, zapłata ceny oznacza wykonanie przelewu w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy sprzedającego.
 3. Zapłatę ceny lub uiszczenie przedpłaty uznaje się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek sprzedającego.
 4. Wyłącza się możliwość potrącenia ceny przez kupującego z roszczeń przysługujących mu względem sprzedającego z innych tytułów.
 5. Do momentu zapłaty całości ceny, kupujący nie ma prawa dokonywać czynności rozporządzających względem przedmiotu umowy, w szczególności nie może dokonać zbycia przedmiotu umowy oraz ustanawiać ograniczonych praw rzeczowych.
 6. Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia przedpłaty w wysokości 20% całkowitej wartości umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie i miejscu określonym przez strony.
 8. W przypadku, gdy ustalono, że podmiotem odpowiedzialnym za dostawę jest sprzedawca, kupujący jest zobowiązany do zapewnienia warunków pozwalających na przekazanie kupującemu przedmiotu umowy w miejscu, do którego przedmiot umowy miał być przetransportowany.
 9. W przypadku, gdy ustalono, że świadczeniem sprzedawcy jest również usługa montażu, kupujący jest zobowiązany do zapewnienia warunków pozwalających na wykonanie usługi (w szczególności do umożliwienia rozładunku przedmiotu umowy, zapewnienia wystarczającej przestrzeni, odpowiedniej infrastruktury m.in. w postaci dostępu do wody i energii elektrycznej). Kupujący jest zobowiązany do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i wody zużytej do montażu.
 10. W przypadku, gdy świadczenie sprzedającego polega na wykonaniu prac budowlanych, kupujący zobowiązuje się do zapewnienia, że budowa nie jest w żadnym zakresie bezprawna, w szczególności poprzez posiadanie wszelkich wymaganych przez prawo pozwoleń oraz posiadanie prawa do rozporządzania nieruchomością.
 11. W przypadkach określonych w ustępach 9-10, kupujący odpowiada za zabezpieczenie przedmiotu umowy przed warunkami atmosferycznymi lub kradzieżą, do momentu zapłaty całkowitej ceny.

§ 5 Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań

 1. Sprzedający może domagać się zapłaty przez kupującego odsetek za zwłokę w przypadku, gdy świadczenia pieniężne, do których spełnienia zobowiązany jest kupujący, nie zostały spełnione w terminie uzgodnionym przez strony.
 2. Wysokość odsetek za zwłokę ustala się na poziomie 18% w skali roku.
 3. W przypadku zwłoki sprzedającego z wykonaniem jego świadczenia, kupujący ma prawo domagać się kary umownej w wysokości 0.05% ceny zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka drugiej strony ze spełnieniem swojego świadczenia przekracza 60 dni (W przypadku odstąpienia od umowy przez stronę, strona będąca w zwłoce zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitej ceny w terminie 7 dni od otrzymania możliwości zapoznania się z oświadczeniem strony przeciwnej o odstąpieniu od umowy.
 5. Strony mają prawo odstąpienia od umowy za zapłatą równowartości 20% ceny (odstępne).
 6. Zastrzega się karę umowną na wypadek naruszenia przez kupującego obowiązków określonych w § 4 ust. 7-10 w wysokości 0,05% ceny zamówienia za każdy rozpoczęty dzień przestoju. W przypadku, gdy wysokość szkody wynikłej z przestoju będącego winą kupującego przekracza wysokość określonej w zdaniu pierwszym kary umownej, sprzedający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. W przypadku, gdy sprzedający nie jest odpowiedzialny za transport, a kupujący nie odebrał przedmiotu umowy z miejsca określonego w § 3 ust. 6, kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0.05% całkowitej ceny za każdy dzień składowania. W przypadku, gdy faktyczna wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej określonej w zdaniu poprzednim, sprzedający jest uprawniony do otrzymania odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. Kupujący odpowiada za szkodę wynikłą z prowadzenia negocjacji w złej wierze.

§ 6 Gwarancje

 1. Sprzedający udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku, gdy sprzedający był zobowiązany do przeprowadzenia uruchomienia przedmiotu umowy, bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia uruchomienia.
 3. Wyboru sposobu realizacji gwarancji spośród sposobów określonych w art. 577 § 2 dokonuje sprzedający.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:
  1. używania przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  2. dokonywania napraw przez kupującego we własnym zakresie.
  3. nieprawidłowego montażu, w przypadku, gdy montaż nie wchodził w zakres usług sprzedającego.
  4. nieprawidłowego zabezpieczenia przedmiotu umowy przed warunkami atmosferycznymi
 5. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest nowy oraz sprawny technicznie.

§ 7 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę lub zwłokę wynikłą z działania siły wyższej.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub zwłokę wynikłą z działania organów państwowych, w szczególności z działań mających na celu przeciwdziałanie wszelkim epidemiom i pandemiom.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub zwłokę, będącą skutkiem bezprawnych działań osób trzecich. Ograniczenie zawarte w zdaniu pierwszym nie dotyczy zakontraktowanych przez sprzedającego podwykonawców w celu wykonania umowy z kupującym.
 4. W przypadku, gdy charakter świadczenia sprzedającego nieznacznie odbiega od specyfikacji określonej w umowie, prawo odmowy przyjęcia świadczenia przysługuje kupującemu jedynie w przypadku, gdy przedmiot świadczenia jest całkowicie nieprzydatny do celów kupującego. Kupujący może się wówczas domagać obniżenia ceny.

§ 8 Działania marketingowe

 1. Kupujący udziela sprzedającemu zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach marketingowych oraz związanych z działalnością gospodarczą sprzedającego.
 2. Kupujący udziela sprzedającemu zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań audiowizualnych wykonanego przez sprzedającego przedmiotu umowy, w celu wykorzystania ich do działań marketingowych.
 3. Kupujący udziela sprzedającemu prawa do używania swojego znaku towarowego w celach marketingowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych przez Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się przepisy Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 2. W przypadku, gdy umowa, oprócz w języku polskim, została sporządzona w innym języku, za autentyczną uznaje się treść umowy w języku polskim. W przypadku wystąpienia rozbieżności w rozumieniu poszczególnych terminów wynikających z tłumaczenia, za rozstrzygający uznaje się tekst umowy sporządzony w języku polskim.
 3. Bez uzyskania zgody drugiej strony, strony nie są uprawnione do zdradzania osobom trzecim informacji dotyczących przebiegu negocjacji oraz uzgodnionych postanowień umownych co do ceny, terminów wykonania, uzyskanych rabatów.
 4. Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy w Gdyni. Sprzedający zastrzega sobie prawo złożenia pozwu w sądzie miejsca wykonania swojego świadczenia.
 5. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 Kwietnia 1980 r.
 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedającego oraz działające w imieniu sprzedającego podmioty w kraju i za granicą w zw. z realizacją umowy zawartej przez strony.
 8. Sprzedający informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Top